Personální obsazení a kontakty
 
 randak
prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
ředitel VÚRH, vedoucí laboratoře
+420 387 77 4756    +420 721 855 763
                       
 burkina
 
MSc. Viktoriia Burkina, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4734
             
zlabek
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4730    +420 777 698 427
 
 grabicova
Ing., Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D
akademický pracovník
+420 38777 4752
             
 grabic
doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4756
 
 cerveny upr
Ing. Daniel Červený, Ph.D.
vědecký pracovník
             
kolarova jitka
MVDr. Jitka Kolářová
vědecký pracovník
+420 38777 4755
 
vojsstanova
RNDr. Andrea Vojs Staňová, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4752
  Publikace
             
 turek
Ing. Jan Turek, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4755
 
martynkova
Ing. Jana Martynková
Laborantka
+420 38777 4755
 
             
novakovapetra
Ing. Petra Nováková
doktorandka
+420 38777 4755
 
svecova
Ing. Helena Švecová, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4752
  Publikace
             
 golovko
MSc. Oksana Golovko, Ph.D.
vědecký pracovník
 
sandova
Ing. Marie Šandová
laborantka
+420 38777 4625
Životopis EN
         
 
 
MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
akademický pracovník
       
             
eugenia
MSc. Eugenia Sancho Santos
Životopis EN        
             
 borik
Ing. Adam Bořík
doktorand
+420 38777 4752
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
   
 

 
 
 
Činnost laboratoře
Sledování výskytu cizorodých látek ve vodních ekosystémech a výzkum jejich vlivu na exponované organismy patří k hlavním činnostem laboratoře. Pozornost je zaměřena také na hodnocení vlivu vybraných zdrojů znečištění na vodní prostředí včetně působení na vodní organismy, dále hodnocení kontaminace ryb vyskytujících se ve volných vodách i v chovech. Pracoviště kooperuje v národních programech biomonitoringu koordinovaných ČHMÚ. V rámci hodnocení kontaminace vodního prostředí laboratoř dále spolupracuje s MZe, MŽP, institucemi a organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí, policií, firmami zabývajícími se hodnocením ekologických rizik atd. V posledních letech se laboratoř specializuje na monitoring kontaminace vodního prostředí pomocí metod pasivního vzorkování. Realizuje laboratorní toxikologické studie zaměřené převážně na hodnocení vlivu vybraných chemických sloučenin (v současnosti především farmak a pesticidů) na modelové organismy. Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí na ryby zjišťuje především pomocí stanovení vybraných biochemických parametrů (tzv. biochemických markerů kontaminace) v tkáních. Laboratoř je vybavena nejmodernější instrumentací pro stopové analýzy. Jsou k dispozici systémy LC/LC-HRMS, LC/LC-MS/MS a GC-MS/MS umožňující vysoce citlivé analýzy environmentálních vzorků. Část chemických a biochemických analýz pracoviště provádí ve spolupráci se specializovanými laboratořemi nacházejícími se v jiných institutech u nás i v zahraničí (Umea University, Švédsko, SLU Uppsala, Švédsko, SVÚ Praha) a rozsah analýz zahrnuje nejen polutanty limitované státní legislativou, ale i dosud prakticky nesledované cizorodé sloučeniny představující dle nejnovějších vědeckých informací potenciální riziko pro exponované organismy. V současné době se soustředíme především na vývoj metod detekce a následné sledování koncentrací širokého spektra farmak, drog, UV filtrů, pesticidů a nových potenciálních průmyslových polutantů v environmentálních vzorcích. Realizujeme poloprovozní experimenty zaměřené na kalibraci pasivních vzorkovačů POCIS, na hodnocení účinnosti stávajících a nově vyvíjených čistírenských technologií při eliminaci širokého spektra většinou dosud nesledovaných biologicky účinných sloučenin a vyvíjíme biomonitorovací systémy využívající ryby jako bioindikátory pro kontinuální monitoring kvality vody. Laboratoř v rámci těchto aktivit spolupracuje se společnostmi zabývajícími se úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod.

Management obhospodařování pstruhových vod
Pracovníci laboratoře se dále zabývají otázkami managementu obhospodařování pstruhových vod.  Ve spolupráci s rybářskými svazy se podílejí  na vývoji šetrných metod umělého chovu různých věkových kategorií pstruha obecného a lipana podhorního včetně generačních ryb. Cílem je zvýšení počtu generačních ryb a následně zvýšení množství kvalitních násad využitelných k posílení volně žijících populací pstruha obecného a lipana podhorního. Laboratoř realizovány terénní experimenty zaměřené na hodnocení adaptability různých kategorií násadových ryb v podmínkách volných vod. Hodnocením adaptability odchovaných násad v podmínkách volných vod a porovnáváním ekologických nároků vysazovaných a původních volně žijících jedinců získává velmi důležité informace využitelné v rámci managementu obhospodařování našich pstruhových vod.  Experimentální činnost z velké části realizuje v podmínkách Pstruhařství Kaplice, s.r.o. a v účelovém revíru FROV JU Vodňany. Na základě zjištěných poznatků navrhuje a  rybářské praxi doporučuje efektivnější způsoby managementu obhospodařování pstruhových revírů podporující stabilizaci a rozvoj populací pstruha obecného a lipana podhorního ve volných vodách.

Pracovníci laboratoře se dále podílejí na výuce studentů FROV JU studujících v bakalářském, magisterském i doktorském programu.
 
biochemicka laborator
foto1
LECHB 2
foto 2
foto 3
LECHB 4
 foto 4
foto 5
LECHB 6
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
LECHB 10
foto 10
foto 11
 
 

 

1    Analytická laboratoř
2    Analýza rybí populace
3    Biomonitorovací systém pro kontinuální sledování kvality surové pitné vody
4    Experimentální rybník Čežarka
5    Lov ryb hlubinným elektrickým agregátem na horní Vltavě
6    Pasivní vzorkování na řece Yangtze v Číně
7    Pasivní vzorkování na vodárenské nádrži Římov
8    Příprava vzorků
9    Terénní automobil s elektrolovnou lodí
10  Živný potok pod Prachaticemi - experimentální lokalita
11  Značení lipana podhorního pomocí VIA značek

Komerční činnost
Laboratoř realizuje zakázky v následujících oblastech:
•    hodnocení kontaminace vybraných lokalit (toky, nádrže) a hodnocení vlivu kontaminace na ryby
•    stanovení širokého spektra biochemických ukazatelů v tkáních ryb
•    pasivní vzorkování
•    chemické analýzy environmentálních vzorků (Osvědčením o akreditaci č. 752/2013)
•    toxikologické studie zaměřené na zjišťování vlivu vybraných cizorodých látek na ryby realizované v laboratorních podmínkách
•    biomonitoring pro výzkumné účely i státní správu
•    odlovy ryb pomocí elektrických agregátů
•    hodnocení hygienické kvality rybího masa
•    management hospodaření na pstruhových vodách
•    poradenství v oblasti technologií chovu pstruha obecného a lipana podhorního
•    správa účelového rybářského revíru VÚRH JU Blanice vodňanská 4B – prodej povolenek
•    návrhy a servisní činnost v oblasti biomonitorovacích systémů využívajících ryby jako bioindikátor
•    konzultační a poradenská činnost v oblasti vodní toxikologie a rybářského hospodaření na volných vodách